TRASA KONCERTOWA
GAJA HORNBY
START 2 PAŹDZIERNIKA!

CHCESZ TAM BYĆ?

Weź udział w konkursie i wygraj wejściówki! Wszystkie szczegóły znajdziesz na Facebooku Margaret

POWODZENIA!REGULAMIN KONKURSU

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Wejściówki na Gaja Hornby Tour” (dalej: „Konkurs”), prowadzonym przez ARTISTARS Sławomir Berdowski, ul. Garbary 18, 66-400 Gorzów Wielkopolski, NIP 5991000882 (dalej: „Artistars”). Konkurs prowadzony będzie w serwisach Facebook i Instagram. Organizatorem Konkursu jest Artistars. (dalej „Organizator”). Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu, prowadzi Organizator. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 21.09.2019 r. do 29.09.2019 r. (do godziny 23.59). Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez firmę Facebook lub Instagram. Firmy Apple oraz Instagram nie ponoszą odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do firm Facebook / Instagram. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Facebook / Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko firmie Facebook / Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

§ 2 Uczestnicy konkursu

W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która: 1. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 2. jest pełnoletnia lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie, 3. nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem, 4. zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia, 5. wykonała Zadanie Konkursowe. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1 - 5 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.

§ 3 Zadanie konkursowe i nagrody

Zadanie Konkursowe polega na opublikowaniu pod postem konkursowym w serwisie Facebook / Instagram komentarza z rymowanką zachęcającą do udziału w koncertach w ramach trasy Gaja Hornby Tour. Do komentarza może być dołączone zdjęcie. Organizator wybierze 5 najciekawszych rymowanek i nagrodzi każdego z ich autorów biletem wstępu na koncert Margaret w klubie Stodoła, odbywający się 2 października 2019 r. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o swojej wygranej do dnia 30.09.2019 r. za pośrednictwem wiadomości prywatnej w serwisach Facebook / Instagram. Warunkiem otrzymania nagrody w postaci biletu jest przesłanie do dnia 1.10.2019 r. wiadomości prywatnej w serwisie Facebook lubInstagram, w której znajdzie się imię i nazwisko zwycięzcy. Nagrody zostaną przesłanie zwycięzcom w formie elektronicznej dnia 1.10.2019 r. Organizator zastrzega sobie prawo do nie argumentowania wyboru rymowanek. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika (a w przypadku Uczestnika, który jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych – przez jego przedstawiciela ustawowego) następujących oświadczeń i zobowiązań: Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika, Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. Zadanie Konkursowe przedstawia wyłącznie osobę Uczestnika i wyraża on zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku do celów związanych z Konkursem. W przypadku, gdy Zadanie Konkursowe zawiera wizerunki innych osób, udzieliły one Uczestnikowi wyraźnej zgody na korzystanie z ich wizerunku do celów związanych z Konkursem. Korzystanie przez Artistars z Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem. Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe zostanie wykorzystane do stworzenia zdjęcia – mozaiki ze wszystkich zgłoszeń konkursowych, które zostanie opublikowane na profilu na Instagramie margaret_official, Facebooku Margaret, stronie internetowej www.gajahornby.com oraz w aplikacji mobilnej. Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe może zostać wykorzystane na potrzeby reklamy Margaret w dowolnych mediach i nośnikach (w zakresie, jaki obejmuje licencja, o której mowa poniżej). Uczestnik udziela Artistars niewyłącznej licencji na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat od umieszczenia Zadania Konkursowego w serwisie Instagram w zakresie autorskich praw na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona na polach wprowadzania do obrotu publicznego wystawiania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania w wybranym miejscu i czasie (w Internecie), wykorzystania Zadania Konkursowego w charakterze promocyjnym lub reklamowym i zezwolenia na tworzenie i eksploatację opracowań Zadania Konkursowego, łączenie go z innymi dobrami. Artistars ma prawo udzielania sublicencji. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać wobec Artistars swoich autorskich praw osobistych w stosunku do Zadania Konkursowego. Artistars może wezwać zwycięzcę do zawarcia odpowiedniej umowy na piśmie celem przeniesienia praw do Zadania Konkursowego. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych: 1. niezgodnych z regulaminem serwisu Instagram, 2. niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu, 3. zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa; 4. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich; 5. zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż Margaret.

§ 4 Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest ARTISTARS Sławomir Berdowski, ul. Garbary 18, 66-400 Gorzów Wielkopolski, NIP 5991000882. Uczestnicy Konkursu akceptują wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182), a Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, jak również ich usunięcia. Dane uczestników nie będą przekazywane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Konkursu.

§ 5 Tryb składania reklamacji

Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 (siedmiu) dni. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: konkurs@gajahornby.com.

§ 6 Postanowienia końcowe

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.gajahornby.com/konkurs. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się na stronach internetowych Organizatora. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.